AN TÂM SONG HÀNH 2022

Gia đình là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc và ý nghĩa khi luôn có gia đình kề bên. Hãy để yêu thương đong đầy hơn mỗi ngày cho bạn và gia đình cùng nhau tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn bằng một kế hoạch tài chính vững vàng cho tương lai.
Với An Tâm Song Hành, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang đến một giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu để giúp bạn chở che vẹn toàn cho tổ ấm thân yêu, chủ động vun đắp tương lai và hạnh phúc lâu dài.

 

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM AN TÂM SONG HÀNH – CHU TOÀN BẢO VỆ BẠN VÀ GIA ĐÌNH

AN TÂM SONG HÀNH
AN TÂM SONG HÀNH

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM – AN TÂM SONG HÀNH VẸN TOÀN CHO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA AN TÂM SONG HÀNH

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng: Từ 11 năm – 100 năm

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG VỚI SONG HÀNH BẢO VỆ

(Theo công văn số 7425/BTC-QLBH ngày 07/07/2021 của Bộ Tài chính)

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM AN TÂM SONG HÀNH

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này, nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

1.1       Quyền lợi Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung an tâm song hành

Tài khoản hợp đồng được hình thành từ các khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng vào theo sơ đồ dưới đây:

Khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng

Phí bảo hiểm cơ bản

 • Là khoản tiền cần phải đóng theo định kỳ của Hợp đồng bảo hiểm.
 • Được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng sau khi trừ Phí ban đầu.

Phí bảo hiểm đóng thêm an tâm song hành

 • Là khoản tiền có thể đóng thêm để gia tăng tích lũy cho Hợp đồng bảo hiểm.
 • Được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng sau khi trừ Phí ban đầu.

Tài khoản hợp đồng an tâm song hành

 • Hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung hàng tháng

(-) Thanh toán Khoản khấu trừ hàng tháng (Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng)

(-) Khấu trừ các khoản rút tiền và phí rút tiền khi có yêu cầu rút tiền từ Tài khoản hợp đồng

(+) Nhận thêm các quyền lợi thưởng của Hợp đồng bảo hiểm.

Tài khoản hợp đồng sẽ được hưởng lãi suất đầu tư tính theo ngày. Khoản lãi này sẽ được tự động cộng vào Tài khoản hợp đồng tại các Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.

Lãi suất đầu tư là mức lãi suất thu được từ việc Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng nguồn vốn của Quỹ liên kết chung để đầu tư, sau khi trừ Phí quản lý quỹ. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ đánh giá triển vọng đầu tư của quỹ căn cứ vào tình hình hoạt động đầu tư để dự báo tỷ suất lợi nhuận trong thời gian sắp tới sau khi khấu trừ chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư của quỹ. Lãi suất đầu tư được công bố theo định kỳ hàng tháng trên trang thông tin điện tử của Dai-ichi Life Việt Nam và trong mọi trường hợp không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết như sau:

Năm hợp đồng Lãi suất đầu tư cam kết
1 3,00%
2 đến 10 2,00%
11 đến 15 1,00%
16 đến 25 0,50%
Từ 26 trở đi 0,25%

Sau khi kết thúc mỗi năm tài chính:

 • Nếu hoạt động đầu tư của Quỹ Liên kết chung đạt kết quả tốt hơn dự kiến, tức là lãi suất đầu tư đã được công bố thấp hơn kết quả thực tế, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả phần lãi chênh lệch trong năm tài chính tiếp theo.
 • Nếu hoạt động đầu tư của Quỹ Liên kết chung đạt kết quả thấp hơn dự kiến, tức là lãi suất đầu tư đã được công bố cao hơn kết quả thực tế, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ giữ nguyên Giá trị tài khoản hợp đồng theo mức lãi suất công bố đã áp dụng.

1.2       Quyền lợi Đáo hạn hợp đồng an tâm song hành

Quyền lợi Đáo hạn hợp đồng là toàn bộ giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời điểm kết thúc ngày liền trước Ngày đáo hạn hợp đồng nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực đến hết ngày liền trước Ngày đáo hạn hợp đồng.

1.3       Quyền lợi Thưởng Duy trì hợp đồng an tâm song hành

Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 04, và (các) Ngày kỷ niệm năm hợp đồng liền sau khi kết thúc mỗi 02 Năm hợp đồng sau đó, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ cộng vào Tài khoản hợp đồng một khoản thưởng tương đương 2% giá trị Tài khoản hợp đồng trung bình của 24 tháng liền kề trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng, với điều kiện:

 • Phí bảo hiểm cơ bản của các Năm hợp đồng trước đó được đóng đầy đủ; và
 • Hợp đồng bảo hiểm chưa từng rút tiền từ Tài khoản hợp đồng hoặc chưa từng Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại trong thời hạn 24 tháng liền kề trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng.

1.4       Quyền lợi Thưởng Gắn bó dài lâu

Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và 20, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ cộng vào Tài khoản hợp đồng một khoản thưởng tương đương 10% giá trị Tài khoản hợp đồng trung bình của 120 tháng liền kề trước trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng, với điều kiện:

 • Phí bảo hiểm cơ bản của các Năm hợp đồng trước đó được đóng đầy đủ; và
 • Hợp đồng bảo hiểm chưa từng rút tiền từ Tài khoản hợp đồng hoặc chưa từng Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại trong thời hạn 120 tháng liền kề trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng xét thưởng.

1.5       Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đạt tuổi 66 hoặc tử vong, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả:

 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm và giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;
 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: 100% Số tiền bảo hiểm cộng với giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Việc xác nhận Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm phải được thực hiện trước khi người này đạt tuổi 66.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi tròn 03 tuổi, thay vì chi trả như trên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả:

 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Giá trị nào lớn hơn giữa (i) tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm tương ứng theo tuổi dựa trên Bảng tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả dưới đây và (ii) giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;
 • Đối với Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: Tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm tương ứng theo tuổi dựa trên Bảng tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả dưới đây cộng với giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Bảng tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả tương ứng theo tuổi:

Tuổi tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Quyền lợi bảo hiểm được chi trả (% của Số tiền bảo hiểm)
0 25%
1 50%
2 75%

 

1.6       Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn với lựa chọn Song hành bảo vệ

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, Bên mua bảo hiểm được quyền tham gia lựa chọn Song hành bảo vệ bằng cách chỉ định một Người được song hành bảo vệ. Theo đó, bên cạnh Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bảo vệ thêm Người được song hành bảo vệ với Quyền lợi Tử vong do Tai nạn, mà không tăng Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm rủi ro.

Người được song hành bảo vệ phải được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm trước ngày xảy ra Tai nạn dẫn đến tử vong của Người được song hành bảo vệ và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Trong mọi trường hợp, Người được song hành bảo vệ chỉ được bảo vệ với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn theo quy định tại Điều 1.6. này.

Với Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn, trước khi Người được bảo hiểm đạt tuổi 66,

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 01 trong 02 mức quyền lợi dưới đây:

 • 20% Số tiền bảo hiểm, tối đa là 01 (một) tỷ đồng, nếu Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ tử vong do Tai nạn trước khi người này đạt tuổi 66; hoặc
 • 50% Số tiền bảo hiểm, tối đa là 2,5 (hai phẩy năm) tỷ đồng, nếu Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ tử vong do Tai nạn đặc biệt trước khi người này đạt tuổi 66.

Trong mọi trường hợp và trong suốt Thời hạn bảo hiểm, quyền lợi này chỉ phát sinh một lần duy nhất cho một sự kiện bảo hiểm cho dù sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với Người được bảo hiểm và/hoặc Người được song hành bảo vệ. Nếu có nhiều sự kiện bảo hiểm xảy ra cùng một lúc, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả duy nhất cho sự kiện bảo hiểm nào có mức quyền lợi cao nhất. Trong trường hợp Dai-ichi Life Việt Nam đã chấp thuận chi trả quyền lợi này cho Người được song hành bảo vệ, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực theo điều khoản hợp đồng.

1.7       Quyền lợi Chu toàn hậu sự an tâm song hành

Ngay khi Người nhận quyền lợi bảo hiểm nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước 10% Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong thực trả của sản phẩm này nhưng không vượt quá 30 triệu đồng tính trên mỗi Người được bảo hiểm của sản phẩm chính cho tất cả Hợp đồng bảo hiểm; nếu thỏa các điều kiện sau:

 • Sự kiện tử vong xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và sau 01 năm kể từ (i) Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc (ii) ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau; và
 • Nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử của Người được bảo hiểm không nằm trong những trường hợp loại trừ bảo hiểm quy định tại Điều 2.3.

Quyền lợi Chu toàn hậu sự sẽ không bị tính phí hoặc lãi.

Khi quyền lợi Chu toàn hậu sự đã được chi trả, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ khấu trừ số tiền này vào số tiền thực trả sau khi có quyết định chính thức về giải quyết yêu cầu bồi thường Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong của sản phẩm này.

Trong trường hợp số tiền thực trả theo quyết định giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc từ chối thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong của sản phẩm này của Dai-ichi Life Việt Nam nhỏ hơn quyền lợi Chu toàn hậu sự, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không thu hồi khoản chênh lệch giữa hai quyền lợi này.

1.8       Quyền lợi Đảm bảo tăng Số tiền bảo hiểm an tâm song hành

Bên mua bảo hiểm được một lần yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm ch o sản phẩm này mà không cần trải qua thẩm định sức khỏe khi một trong các sự kiện đặc biệt sau xảy ra:

 • Người được bảo hiểm kết hôn; hoặc
 • Người được bảo hiểm sinh con; hoặc
 • Con của Người được bảo hiểm bắt đầu vào học cấp 1, cấp 2, cấp 3, Cao đẳng hoặc Đại học. Thời điểm và chi tiết áp dụng quyền lợi này:
 • Bên mua bảo hiểm nộp yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện nói trên.
 • Số tiền bảo hiểm tăng thêm tối đa 50% Số tiền bảo hiểm tại thời điểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm và không vượt quá 500 triệu đồng.
 • Tại thời điểm nộp yêu cầu: Người được bảo hiểm chưa đạt 50 tuổi và chưa có bất cứ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào với Dai-ichi Life Việt Nam.
 • Việc tăng Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau ngày yêu cầu thay đổi Số tiền bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận. Phí bảo hiểm rủi ro, Phí bảo hiểm cơ bản và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng.
Sản Phẩm An Tâm Song Hành thường được quý khách hàng chọn lựa tham gia cùng với sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Toàn Cầu. 

Liên Hệ

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất! Mr Huy 097.1111.940 hoặc Ms Trang 0932.011.228 ( Trưởng bộ phận kinh doanh/giải đáp thắc mắc 24/7)

Đăng Ký Tư Vấn

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN ONLINE

Bạn cần cung cấp thông tin trung thực và chính xác để chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và tư vấn các gói bảo hiểm phù hợp nhất dành cho bạn và gia đình

  Đăng ký tư vấn bởi chuyên gia *

  Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của quý anh chị và đảm bảo không sử dụng vào các mục đích phạm pháp hoặc cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng thuận của anh chị.

  Mọi thông tin sẽ được lưu trữ và tư vấn viên của Dai-ichi Life Việt Nam sẽ liên hệ lại thông qua số điện thoại để tư vấn trực tiếp gói bảo hiểm phù hợp nhất cho quý anh chị.