BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐÓNG PHÍ 2022

Mục lục nội dung

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí

Mơ ước đứa con thương yêu trưởng thành với một tương lai tươi sáng, nhìn thấy người bạn đời có được một cuộc sống sung túc đầy đủ trong tương lai luôn là mong muốn lớn nhất trong mỗi chúng ta.

Việc bạn đã lập một kế hoạch tài chính bằng hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ chính là bằng chứng cho sự chu toàn của bạn đối với gia đình mình. Nhưng liệu những kế hoạch tài chính đó có được như mong đợi khi mà rủi ro luôn là điều không thể lường trước được?

Việc bạn đã lập một kế hoạch tài chính bằng hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ chính là bằng chứng cho sự chu toàn của bạn đối với gia đình mình. Nhưng liệu những kế hoạch tài chính đó có được như mong đợi khi mà rủi ro luôn là điều không thể lường trước được?

Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí của Dai-ichi Life Việt Nam giúp bạn an tâm rằng việc đầu tư cho tương lai của những người thương yêu nhất vẫn sẽ tiếp tục và đi đến kết quả cuối cùng ngay cả khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra.

Các ưu điểm của sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí là sản phẩm bổ sung với thiết kế đột phá, cung cấp cho bạn những tính năng vượt trội, đáp ứng đuợc những mong đợi của bạn như:

Khi có rủi ro không may xảy ra tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho Người được bảo hiểm của sản phẩm Bảo Hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí:
  Hàng tháng Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tự động đóng một khoản phí vào hợp đồng của khách hàng.
  Tổng quyền lợi hàng năm lên đến
Hai lần phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính, hoặc
Hai lần Kế hoạch đóng phí năm đầu tiên với các Hợp đồng bảo hiểm hưu trí.
 Quyền lợi sẽ bắt đầu được chi trả liên tục từ ngày Kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau khi rủi ro
xảy ra cho đến hết thời hạn hợp đồng của Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí.
  Các quyền và quyền lợi khác của hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì.

MINH HỌA QUYỀN LỢI

Anh A 30 tuổi tham gia sản phẩm bảo hiểm An Tâm Hưng Thịnh (sản phẩm chính) cho vợ anh A, có mua kèm sản phẩm Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí cho chính mình.

ĐIỀU KIỆN THAM GIAGhi chú:
 BMBH: bên mua bảo hiểm, NĐBH: Người được bảo hiểm, SP chính: Sản phẩm chính        

Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí được tham gia cùng với sản phẩm chính

An Tâm Song Hành
An Thịnh Đầu Tư
An Phúc Hưng Thịnh

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐÓNG PHÍ

(Theo công văn số 12618/BTC-QLBH ngày 08/09/2009 và công văn số 6893/BTC-QLBH ngày 26/05/2015 của Bộ Tài chính)

Quy tắc và Điều khoản này bao gồm những thỏa thuận bổ sung giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Bên mua bảo hiểm khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu được bảo hiểm bổ sung các quyền lợi bảo hiểm cụ thể vào Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được áp dụng những Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm chính đã ký kết. Tuy nhiên, nếu có những khác biệt giữa Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này với Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm chính thì quy định trong Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các quy định chung về thủ tục bảo hiểm, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và giải quyết tranh chấp được áp dụng tương tự như đã nêu trong Quy tắc, Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm chính đã ký kết.

Điều 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

1.1         Người được bảo hiểm: là người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có). Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này có thể là Bên mua bảo hiểm hoặc người khác nếu Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

1.2         Độ tuổi có thể được bảo hiểm: Độ tuổi có thể được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này là từ 18 đến 60 tuổi tính theo sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm xét vào Ngày bắt đầu hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này.

1.3         Ngày đáo hạn: là ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có) nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó. Tuổi tại thời điểm đáo hạn của Người được bảo hiểm không được vượt quá 65 tuổi.

1.4         Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bổ sung này là từ 5 đến 47 năm. Thời hạn bảo hiểm cụ thể của từng hợp đồng bảo hiểm sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

1.5         Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: là khi Người được bảo hiểm bị thương tật, do tai nạn hoặc bệnh tật, làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:

 • Hai tay; hoặc
 • Hai chân; hoặc
 • Một tay và một chân; hoặc
 • Hai mắt; hoặc
 • Một tay và thị lực một mắt; hoặc
 • Một chân và thị lực một mắt.

Tình trạng mất hoặc liệt cơ quan như nêu trên phải đạt tỷ lệ trên 80% theo Bảng quy định tiêu chuẩn thương tật do cơ quan có thẩm quyền ban hành có hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

1.6         Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam nhận bảo hiểm cho Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung có liên quan khác (nếu có).

Số tiền bảo hiểm này là Số tiền bảo hiểm của tròn mỗi 12 tháng và không được vượt quá mức tối đa về tổng phí bảo hiểm trong mỗi năm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

2.1         Quyền lợi khi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Trong thời gian hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, nếu Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, thì quyền lợi bảo hiểm này sẽ được chi trả bằng cách duy nhất là hàng tháng Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tự động đóng vào Hợp đồng bảo hiểm một khoản phí bằng 1/12 (một phần mười hai) Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc những sửa đổi bổ sung (nếu có).

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm này sẽ được bắt đầu kể từ Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau khi Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và sẽ chấm dứt khi một trong các sự kiện sau xảy ra:

 • Đến Ngày đáo hạn của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc
 • Hợp đồng bảo hiểm Sản phẩm chính chấm dứt hiệu lực.

Quyền lợi quy định tại Điều 2.1 này chỉ được chi trả trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và sẽ không ảnh hưởng đến những quyền lợi, quyền và nghĩa vụ khác của Bên mua bảo hiểm cũng như không đảm bảo cho việc hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính luôn được duy trì.

Trong mọi trường hợp, Quyền lợi bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam chi trả hàng tháng theo quy định tại điều này sẽ không vượt quá 1/12 (một phần mười hai) Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này và sẽ phải luôn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2.2         Điều kiện cần có khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

 • Bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam bằng chứng chứng minh về trường hợp Tử vong của Người được bảo hiểm.
 • Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Người được bảo hiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Việc xác nhận này phải được thực hiện không sớm hơn 06 (sáu) tháng và không muộn hơn 09 (chín) tháng kể từ ngày xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn tay hoặc chân hoặc mắt, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận là bị mất hoàn toàn tay hoặc chân hoặc mắt như điều khoản liên quan quy định. Việc xác nhận này có thể thực hiện sớm hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn.

 • Công ty có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với các trường hợp quy định tại

Điều 3 dưới đây hoặc quy định tại Điều khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm.

 • Khi xét thấy cần thiết, Bác sĩ được Công ty chấp thuận có quyền tiến hành kiểm tra sức khỏe của Người được bảo hiểm để xác định mức độ thương tật.

2.3         Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng:

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này không có giá trị thanh toán khi đáo hạn hợp đồng.

2.4         Thay đổi Số tiền bảo hiểm:

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực và sau năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm.

Việc thay đổi Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay sau ngày yêu cầu thay đổi Số tiền bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận. Phí thuần,

Phí bảo hiểm và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trong trường hợp tăng Số tiền bảo hiểm:

 • Tuổi của Người được bảo hiểm không được vượt quá 60 (sáu mươi) tuổi khi yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm;
 • Việc yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Dai-ichi Life Việt Nam vẫn còn đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm này;
 • Dai-ichi Life Việt Nam có thể yêu cầu bằng chứng về sức khỏe của Người được bảo hiểm.

2.5Chấm dứt hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung:

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực khi một trong các sự kiện sau xảy ra:

 • Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc
 • Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này đáo hạn; hoặc
 • Sản phẩm bảo hiểm chính bị chấm dứt hiệu lực; hoặc
 • Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này cũng có thể chấm dứt do những nguyên nhân khác được quy định tại các Điều hoặc Khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Liên Hệ

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất! Mr Huy 097.1111.940 hoặc Ms Trang 0932.011.228 ( Trưởng bộ phận kinh doanh/giải đáp thắc mắc 24/7)

Đăng Ký Tư Vấn

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN ONLINE

Bạn cần cung cấp thông tin trung thực và chính xác để chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và tư vấn các gói bảo hiểm phù hợp nhất dành cho bạn và gia đình

  Đăng ký tư vấn bởi chuyên gia *

  Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của quý anh chị và đảm bảo không sử dụng vào các mục đích phạm pháp hoặc cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng thuận của anh chị.

  Mọi thông tin sẽ được lưu trữ và tư vấn viên của Dai-ichi Life Việt Nam sẽ liên hệ lại thông qua số điện thoại để tư vấn trực tiếp gói bảo hiểm phù hợp nhất cho quý anh chị.