Chính sách bảo hiểm nhân thọ là một thỏa thuận hợp đồng giữa bạn, chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm nhân thọ. Chủ hợp đồng bảo hiểm xác định số tiền bảo hiểm nhân thọ được yêu cầu và trả cho công ty bảo hiểm nhân thọ một khoản phí bảo hiểm để giữ cho chính sách có hiệu lực.

Cách thức thanh toán phí bảo hiểm cũng sẽ được nêu ra trong chính sách. Phí bảo hiểm có thể được trả cho công ty bảo hiểm nhân thọ một lần, hàng năm, nửa năm hoặc hàng tháng. Phí bảo hiểm phải được thanh toán theo các điều khoản của chính sách nhằm giữ cho chính sách bảo hiểm nhân thọ hoạt động.

Nếu chủ hợp đồng chẳng may bị chết trong khi chính sách bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực thì công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thanh toán các khoản trợ cấp tử vong đã được quy định trong chính sách. Ngoài ra (chỉ áp dụng cho các chính sách bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn), công ty bảo hiểm sẽ cộng thêm một khoản tích lũy giá trị tiền mặt.

Tiền thu được sẽ được trả một lần cho người thụ hưởng có tên (người sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm nhân thọ), như được quy định trong chính sách.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí