Tên văn bản

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung văn bản
Luật Kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10 09/12/2000 Quốc hội Luật quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Nghị định 45/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Nghị định 46/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ Quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 
Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm

61/2010/QH12

24/11/2010 Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
Nghị định 123/2011/NĐ-CP 28/12/2011 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung nghị định 45/2007/NĐ-CP
Thông tư 124/2012/TT-BTC 30/07/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ sung luật Kinh doanh bảo hiểm
Thông tư 125/2012/TT-BTC 30/07/2012 Bộ Tài chính Quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Thông tư 232/2012/TT-BTC 28/12/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
Nghị định 98/2013/NĐ-CP 28/08/2013 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
Nghị định 68/2014/NĐ-CP 09/07/2014 Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2007/NĐ-CP
Thông tư 194/2014/TT-BTC

 

17/12/2014 Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC
Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật và thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
Quyết định 15/QĐ-QLBH

 

10/03/2015 Bộ Tài chính Ban hành quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Nghị Định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ 01/07/2016 Chính Phủ  Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

 

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí